Naar inhoud

Winkelwagen

Oeps, je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Www.likecharlieclothing.com ("website") wordt beheerd namens Like Charlie, een vennootschap onder firma die officieel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89110692 met BTW-nummer NL004693345B73. Hierna aangeduid als "Like Charlie", "wij", "ons" en "onze".

Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, al onze productaanbiedingen op onze website, alsmede uw ervaring daarmee en uw aankopen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aankopen van ons die u buiten onze website doet.

Als u onze website gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de voorwaarden.

Beschikbaarheid en levering

Hoewel items op de website kunnen worden gezien als beschikbaar, kunnen wij de beschikbaarheid van het item niet garanderen en is het mogelijk dat het niet beschikbaar is voor onmiddellijke levering. Wij behouden ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, één of alle artikelen te herzien, stop te zetten, niet beschikbaar te stellen of een bestelling te annuleren. Als dit het geval is, kunnen wij naar eigen goeddunken artikelen verzenden die in wezen dezelfde functionaliteit en specificaties hebben als het bestelde artikel.

In overeenstemming met het bovenstaande worden gekochte artikelen binnen vijf werkdagen vanaf de datum van de bestelling verzonden, met uitzondering van situaties van overmacht die zich voordoen tijdens de verwerking van zendingen. Als u uw gekochte artikel na drie weken nog niet hebt ontvangen, laat het ons dan weten via e-mail.

De klant draagt alle invoerrechten en douanekosten voor bestellingen die buiten Nederland worden geplaatst.

Waar mogelijk proberen wij alle door u bestelde artikelen tegelijk te leveren. Houd er echter rekening mee dat artikelen in afzonderlijke zendingen geleverd kunnen worden. Hierdoor behouden wij ons het recht voor om uw bestelling in afzonderlijke zendingen te leveren.

Informatie over het retour- en verzendbeleid vindt u op onze website, deze informatie is ook lijdend.

Kleuren en maten

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op onze website. Omdat de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw monitor nauwkeurig is. De foto's op onze website en alle andere plaatsen zijn er alleen voor illustratieve doeleinden.

Controleer zorgvuldig die maat die onze modellen dragen, want Like Charlie kiest altijd zijn eigen maten voor de artikelen.

Bestelproces en overeenkomst

U kunt alleen een bestelling plaatsen als u 1) een consument bent, en 2) als u 16 jaar of ouder bent of in het bezit bent van toestemming van ten minste een van uw ouders en/of voogden en 3) ons voorziet van de juiste informatie die nodig is om de bestelling uit te voeren.

Een door u geplaatste bestelling is een aanbod tot aankoop van het/de artikel(en). Het moet worden aanvaard door Like Charlie. Zodra de bestelling is geplaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de bestelling om u te laten weten dat wij de bestelling hebben ontvangen. Deze bevestigingsmail vormt geen aanvaarding van uw bestelling of de vorming van een contract. Like Charlie behoudt zich alle rechten voor om uw bestelling om welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij te weigeren.

Onze aanvaarding van uw bestelling en het sluiten van het contract vindt pas plaats nadat wij u een e-mailbevestiging hebben gestuurd dat uw bestelling is verzonden. Voordat uw bestelling wordt verzonden, kunnen wij uw bestelling te allen tijde om welke reden dan ook annuleren.

Herroepingsrecht

Als consument kunt u een geplaatste bestelling herroepen. Als u ons binnen 14 dagen op de hoogte stelt, betalen wij u alle betalingen die u voor de geannuleerde bestelling aan ons hebt gedaan terug, inclusief de bezorgkosten (indien van toepassing en maximaal de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden). Voor meer informatie rond als retourbeleid, zie: 'retourbeleid'. Het is echter belangrijk op te merken dat u aansprakelijk bent voor elke waardevermindering van het artikel als gevolg van het gebruik van het artikel dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het risico en de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

Prijzen en betalingen

Prijzen en betalingen op de website zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Indien leveringskosten van toepassing zijn, worden deze getoond tijdens het afrekenen. Voor klanten buiten Europa kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Like Charlie behoudt zich het recht voor om 1) wijzigingen aan te brengen in de prijzen op de website en 2) speciale aanbiedingen of kortingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of in te trekken. Wij bieden alleen de betalingsmethode aan die tijdens het afrekenproces wordt weergegeven en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele overschrijvings- of bankkosten en/of invoerrechten of belastingen. Alle betalingen zijn onderworpen aan autorisatie- en validatiecontroles uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieder. In het geval dat de payment service provider, om welke reden dan ook, uw betaling niet kan accepteren, zullen zij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij uw bestelling annuleren.

Eigendomsvoorbehoud

Alle aan u geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Like Charlie totdat u: alle aan ons verschuldigde bedragen uit hoofde van enig tussen u en ons gesloten contract volledig hebt betaald, met inbegrip van betaling van kosten, eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U blijft aansprakelijk voor elke waardevermindering of schade aan het product gedurende de periode tussen uw ontvangst van de bestelling en uw betaling.

Like Charlie kan het recht van retentie uitoefenen indien de consument in gebreke blijft bij de nakoming van een opeisbare verplichting, tenzij het verzuim een dergelijke retentie niet rechtvaardigt.

Garantie

Wij garanderen dat onze artikelen voldoen aan de eigenschappen voor 'normaal' gebruik. Hieronder valt bijvoorbeeld niet: 1) Het gebruik van onze artikelen tijdens het sporten of in extreme weersomstandigheden. 2) Het gebruik van chemicaliën of scherpe voorwerpen op onze producten. 3) Wijziging of reparatie van het product door u of een andere derde. 4) Het verwaarlozen of niet goed opbergen van onze producten. 5) Slecht onderhoud en het niet opvolgen van onze was- en verzorgingsinstructies. 6) Schade veroorzaakt door compressie, een val, abnormale impact of handelingen of slijtage op schurende oppervlakken. 7) Schade veroorzaakt door UV (zonlicht of andere natuurverschijnselen), vuur, bleekmiddel. 8) Natuurlijke degradatie van kleuren, afwerkingen en materialen na verloop van tijd.

Bovendien moeten klachten over gebreken (non-conformiteit) aan het gekochte product zo snel mogelijk en uiterlijk twee maanden na ontdekking bij ons worden ingediend. U dient het kapotte product te retourneren in overeenstemming met het retourbeleid en met het originele aankoopbewijs. Like Charlie zal het product dat niet goed gebruikt kan worden vanwege een fabricagefout vervangen, mits het artikel nog beschikbaar is. Als het artikel niet beschikbaar is en u geen vergelijkbaar artikel accepteert (indien mogelijk), zullen wij naar eigen inzicht een andere passende oplossing vinden.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor gebreken of gevolgschade die na de levering van de artikelen ontstaan als gevolg van ondeskundig/normaal gebruik of onzorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van wijzigingen of reparaties die u of derden aan de geleverde artikelen hebben aangebracht.

Beperking van aansprakelijkheid

De garantie van Like Charlie dekt geen schade aan een artikel als de schade het gevolg is van handelingen of nalatigheid van de consument.

Als een artikel niet aan de specificaties voldoet, zijn uw rechten en onze aansprakelijkheid beperkt tot reparatie van deugdelijke artikelen, prijsvermindering, vervanging van een dergelijk product of terugbetaling van de prijs van een dergelijk product, naar goeddunken van Like Charlie.

Onze verplichtingen in deze sectie, zijn afhankelijk van uw volledige naleving van onze algemene voorwaarden, verzendingsbeleid, retourbeleid en privacybeleid.

Wijziging van de voorwaarden.

Like Charlie behoudt zich alle rechten voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, het verzendbeleid, het retourbeleid en het privacybeleid. Uw gebruik van onze website na een dergelijke wijziging houdt in dat u ermee instemt het gewijzigde beleid/de gewijzigde voorwaarden te volgen en daaraan gebonden te zijn.

Inhoud van de site

Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen, inclusief afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, video's, clips en geschreven en andere materialen die worden weergegeven als onderdeel van deze website (gezamenlijk de "Inhoud") auteursrechten, handelsmerken, trade dress en/of ander intellectueel eigendom in eigendom, beheer of onder licentie van Like Charlie. De Website als geheel wordt beschermd door auteursrechten en handelsmerken en is eigendom van Like Charlie.


U mag de inhoud, de website of aanverwante software niet reproduceren, publiceren, doorgeven, distribueren, weergeven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen of deelnemen aan de verkoop, op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk: de inhoud, de website of aanverwante software. Wij zullen de inhoud van de website van tijd tot tijd bijwerken.

Ontwerp

Alle productontwerpen zijn gemaakt door Like Charlie en alle fotografierechten zijn voorbehouden aan ons. Alle opmerkingen, feedback, briefkaarten, suggesties, ideeën en andere inzendingen die aan Like Charlie worden bekendgemaakt, ingediend of aangeboden door het gebruik van onze website zijn en blijven eigendom van Like Charlie (gezamenlijk "Opmerkingen"). Wij worden op geen enkele wijze beperkt in het gebruik van Opmerkingen.


We zijn niet en zullen in de toekomst niet verplicht zijn om 1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; 2) een vergoeding te betalen aan een gebruiker voor opmerkingen; of 3) te reageren op opmerkingen van gebruikers. U gaat ermee akkoord dat alle door u ingediende opmerkingen volledig onder ons recht vallen. Bovendien stemt u ermee in dat geen enkel door u op de website of sociale media geplaatst commentaar lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de opmerkingen die u maakt.

Vrijwaring

Deze website en alle inhoud op deze website worden geleverd op een "as is" basis zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van titel of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en met uitsluiting van eventuele garanties of claims op de producten die via deze website worden verkocht op basis van (EU-) consumentenrechten. Door uw gebruik van de website erkent u dat u de website op eigen risico gebruikt en dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met noodzakelijk onderhoud of reparatie van apparatuur die u gebruikt in verband met onze website en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade in verband met uw gebruik van onze website.

Afwijkingen

Individuele afwijkingen, inclusief aanvullingen en uitbreidingen van de voorwaarden zijn alleen geldig indien: deze schriftelijk tussen ons en de consument zijn overeengekomen.

Nederlands recht

Tenzij anders aangegeven en behoudens voor zover via deze website Like Charlie producten in Nederland te koop worden aangeboden, worden de website en de inhoud daarvan uitsluitend getoond met het doel: het promoten van Like Charlie artikelen en diensten die in Nederland en geselecteerde buitenlandse markten verkrijgbaar zijn. In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of onderworpen is aan: vernietiging die de geldigheid van de overige bepalingen niet aantast. Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met: eventuele conflicterende wetsbepalingen. Elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst tussen ons en de consument kan uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Als er vragen/onduidelijkheden zijn over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.